przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Oświadczenie o dostępności

Serwis Oprogramowanie MiroBIP do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej został zaprojektowany by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis MiroBIP jest zgodny ze standardami W3C:

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis MiroBIP spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis MiroBIP posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

Nawigacja

 Dla osób z trudnością ruchową serwis MiroBIP posiada nawigacjęprzy pomocy klawisza TAB Nawigacja za pomocą klawisza Tab oraz strzałek Nawigacja za pomocą klawiszy strzałek i Enter.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektorka, e-mail: edomanowska@pgs.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 06 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.                                                                                         

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Galerii Sztuki, ul. Plac Zdrojowy 2

1.. Wejście główne:

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

3. Opis dostosowań:

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

7. Toaleta:

Data publikacji: 15.04.2020 (12:27)Data aktualizacji: 29.08.2022 (12:24)
Osoba publikująca: Katarzyna TaperOsoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 4705

Copyright © PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot