przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Państwowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Galerii Sztuki, ul. Plac Zdrojowy 2

1. Wejście główne:

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

3. Opis dostosowań:

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

7. Toaleta:

Data publikacji: 15.04.2020 (12:27)Data aktualizacji: 10.10.2023 (08:30)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Anna Troka
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 884

Copyright © PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot